City Social Media

Follow Mayor Nicholson

Vil Lynn Sondaj Kominote ARPA

Finansman yo akòde Vil Lynn grasa Lwa sou Plan Sekou Ameriken (American Rescue Plan Act, ARPA) an se yon opòtinite san parèy ki rive yonsèl fwa pou envesti nan kominote nou an. Poutèt sa, li enperatif pou moun nan kominote a gen posibilite pou bay opinyon yo sou itilizasyon posib finansman sa a. 

 Vil Lynn ap chèche jwenn fidbak ou pou devlope yon plan konplè ak enklizif pou amelyore kominote nou an. Jiskaprezan, Vil la te mete apa $13.5 milyon dola pou amelyore kalite lè a nan bilding vil la posede kote li te ranplase epi chanje sistèm HVAC yo toupatou nan bilding piblik yo nan Lynn. Y ap dirije $500,000 dola pou achte tisak tès antijèn rapid COVID epi y ap remèt $3 milyon dola bay Devlopman Ekonomik ak Kòporasyon Endistriyèl Lynn (Economic Development and Industrial Corporation, EDIC) pou sibvansyon èd pou tibiznis. $58 milyon dola ki rete yo se pou inisyativ ak priyorite kominote a pral devlope apre yon pwosesis patisipatif kominotè ki solid.  

Kijan ou ta renmen depanse lajan federal yo bay Lynn? Ranpli sondaj ki anba la a. Nou remèsye w pou patisipasyon ou! 

Enfòmasyon Kontak

Project and Spending Updates

The latest ARPA-related project updates, news, and resources, sent straight to your inbox every month.

Subscribe for email updates below.

3 City Hall Square
Lynn, Massachusetts 01901

Opening Hours:

Mon. Wed. & Thurs. 8:30 AM to 4:00 PM
Tuesday 8:30 AM to 8:00 PM
Friday 8:30 AM to 12:30 PM

CSS

Website Designed & Managed by Capital Strategic Solutions

Building Trust Through Open Dialogue & Transparency