City Social Media

Follow Mayor Nicholson

Kalandriye Angajman Kominotè ARPA

Kounye a plis pase anvan, li esansyèl pou Vil Lynn la kòmanse planifye pou demach redrèsman ekitab ki ankouraje pwosperite pou tout moun. Pou akonpli kokennchenn aktivite redrèsman sa a, n ap bezwen kolaborasyon, planifikasyon ak prevwayans.

Orè Kanpay Kontak ARPA a

Fon lajan ARPA se yon chans inik pou Lynn envesti nan lavni li epi pou li konplete pwojè ki pral pozisyone kominote a pi byen pou li ka retabli ekonomi li apre pandemi a. Pwosesis sa a mande pou tout moun bay opinyon yo! Nou vle tande ki lide ou genyen pou finansman sa a. Rete veyatif pou anons evènman sa yo pi devan!

25 janvye 2022

Reyinyon Konsèy Minisipal Vil Lynn

Prezantasyon devan Konsèy Minisipal la Kanpay ARPA ak Kanpay pou Sansibilize Piblik la.

Fevriye 2022

Sondaj kominotè ARPA ap disponib nan dat 1ye fevriye 2022!

Kijan ou ta renmen depanse $75 milyon dola lajan federal yo te bay Lynn?

Mas 2022

Devlopman yon lis pwojè

Nou pral devlope yon lis pwojè ARPA finanse nan mwa mas grasa done yo te kolekte nan sondaj kominotè yo.

Mas 2022

Entèvyou pou pwojè yo

Òganize epi pibliye entèvyou ak manadjè pwojè yo epi pati prenant yo

Project and Spending Updates

The latest ARPA-related project updates, news, and resources, sent straight to your inbox every month.

Subscribe for email updates below.

3 City Hall Square
Lynn, Massachusetts 01901

Opening Hours:

Mon. Wed. & Thurs. 8:30 AM to 4:00 PM
Tuesday 8:30 AM to 8:00 PM
Friday 8:30 AM to 12:30 PM

CSS

Website Designed & Managed by Capital Strategic Solutions

Building Trust Through Open Dialogue & Transparency