Site icon City of Lynn American Rescue Plan Act

Itilizasyon Finansman an ki Elijib

Itilizasyon Finansman an ki Elijib

Lajan ARPA reprezante yon gwo enfizyon resous pou ede envèse sitiyasyon pandemi a, kanpe enpak negatif li gen sou ekonomi a epi poze fondasyon pou yon redrèsman ki solid ak ekitab. Izaj ki elijib pou finansman ARPA gen ladann: 

 • Sipòte aktivite retablisman ijan COVID-19 yo pou kontinye redwi pwopagasyon viris la epi metrize pandemi a 
 • Ranplase revni ki pèdi yo pou ranfòse sipò pou sèvis piblik vital yo epi sove djòb 
 • Bay tibiznis, fwaye kay ak sektè ekonomi a ak kominote yo COVID-19 la te fwape pi fò yo èd 
 • Envesti nan enfrastrikti dlo, drenaj ak Entènèt gwo debi (broadband). 

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason yo ka itilize lajan an, al gade nan Gid Referans Rapid Depatman Trezò Ameriken an.

Alokasyon Fon Kominotè

Jiska kounye a, vil la dedye $13.5 milyon dola pou amelyore kalite lè a nan bilding minisipal nou yo nan ranplase ak amelyore sistèm HVAC yo atravè bilding piblik nan Lynn. Yo bay 500,000 dola pou achte twous rapid tès antijèn COVID epi y ap atribye 3 milyon dola nan Kòporasyon Devlopman Ekonomik ak Endistriyèl Lynn (EDIC) pou sibvansyon pou ti biznis. 58 milyon dola ki rete yo pral dedye nan inisyativ ak priyorite ke kominote a pral devlope apre yon angajman solid nan kominote a. Pou yo ka resevwa opinyon otank popilasyon divès vil la posib, y ap resevwa $800,000 pou tradiktè nan vil la.

Kanpay sa a pral idantifye bezwen Vil la ki pi ijan nan domèn tankou:

 • Lojman (bay prevansyon degèpisman lapriyorite, anti-deplasman ak inisyativ pou ede moun ki soti nan popilasyon minorite yo vin popwriyetè kay) 
 • Sekirite alimantè 
 • Devlopman mendèv (bay aksè nan entènèt lapriyorite epi inisyativ pou gadri timoun ak edikasyon pou timoun piti) 
 • Antreprenerya ak devlopman tibiznis 
 • Sante anviwònmantal ak espas lib 
 • Sante konpòtmantal ak mantal 

Itilizasyon lajan sa a pral fèt atravè yon pwosesis sou plizyè ane epi li pral: 

 • Bay envestisman ki gen yon enpak alontèm lapriyorite 
 • Enstitisyonalize lekite 
 • Maksimize opòtinite pou moun ki enpakte piplis yo 
 • Tire pwofi de sous finansman adisyonèl yo pou ogmante benefis yo pou rezidan ak tibiznis yo 
 • Ogmante kapital sosyal ak rezilyans 
 • Idantifye obstak yo epi redwi eka yo 
 • Plante semans yon enfrastrikti sosyal 
 • Entegre evalyasyon enpak nan tout pwogram yo 
 
Exit mobile version