Site icon City of Lynn American Rescue Plan Act

FÒM PWOJÈ LWA AMERIKEN RESCUE PLAN (ARPA)

FÒM PWOJÈ LWA AMERIKEN RESCUE PLAN (ARPA)

Pwopozisyon pwojè yo pral evalye ak kritè sa yo anba a.

1. Elijiblite pou pwojè dapre Lwa sou Plan Sekou Ameriken (ARPA)

2. Klè ak byen defini deskripsyon pwojè ak bidjè

3. Pri pwojè

4. Dirabilite pwojè (pa egzanp, yon sèl depans kont pri renouvlab)

5. Kapasite pou pwojè a dwe konplete nan kondisyon ARPA delè a

6. Idantifikasyon retounen sosyal sou envestisman (SROI) oswa pri-benefis

7. Idantifikasyon rezilta pou rezidan ki afekte nan yon fason disproporsyonel pa pandemi COVID-19 la (pa egzanp, kominote koulè, moun ki gen andikap, rezidan ki gen revni ki ba a modere oswa ansyen yo).

FÒM PWOJÈ LWA AMERIKEN RESCUE PLAN (ARPA)

1.) Enfòmasyon Administratif

A.) Non
A.) Non
Premy
Siyati
D.) Adrès
D.) Adrès
Vil
Eta / Pwovens
Zip/Postal
G.) Ras/Etnisite: Ki ras ou ye?
Èske ou Panyòl/Latino?

2.) Non Pwojè ARPA Pwopoze a

3.) Kalite Pwojè

4.) Deskripsyon pwojè

5.) Kalandriye/Depans Antisipe (opsyonèl)

Maximum upload size: 516MB

Exit mobile version