សំណួរឬមតិយោបល់ (781) 598-6854
សំណួរអនុលោមភាព (781) 586-6850

City Social Media

Follow Mayor Nicholson

ទីក្រុង លីន ការស្ទង់មតិសហគមន៍អំពីច្បាប់ ARPA

ការផ្តល់មូលនិធិដល់ទីក្រុង លីន តាមរយៈច្បាប់ស្តីពីផែនការសង្គ្រោះរបស់អាមេរិក (ARPA) គឺជាឱកាសដែលមានតែម្តងក្នុងមួយជំនាន់ក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង។ ជាលទ្ធផល វាជាការចាំបាច់ដែលអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍មានឱកាសបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពួកគេអំពីការប្រើប្រាស់មូលនិធិ។ 

ទីក្រុង លីន កំពុងស្វែងរកមតិយោបល់របស់អ្នក ដើម្បីបង្កើតផែនការលម្អិត និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការកែលម្អសហគមន៍របស់យើង។ មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ ទីក្រុងបានចាត់ចែងថវិកាចំនួន $13.5 លានដុល្លារ ដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់គុណភាពខ្យល់ក្នុងអាគារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទីក្រុង ដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់ប្រព័ន្ធកម្ដៅ ខ្យល់ និងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (HVAC) នៅគ្រប់អាគារសាធារណៈក្នុងទីក្រុង លីន។ ថវិកាចំនួន $500,000 កំពុងតែត្រូវបានគេយកទៅប្រើដើម្បី ជាវកញ្ចប់ធ្វើតេស្តអង់ទីសែនជំងឺ COVID ហើយថវិកាចំនួន $3 លានដុល្លារ នឹងត្រូវបានចាត់ចែងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសាជីវកម្មឧស្សាហកម្ម (Economic Development and Industrial Corporation, EDIC) របស់ទីក្រុង លីន សម្រាប់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច។ ថវិកានៅសល់ចំនួន $58 លានដុល្លារ នឹងត្រូវផ្តល់ទៅឱ្យគំនិផ្តួចផ្តើម និងអាទិភាពនានា ដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដោយសហគមន៍ បន្ទាប់មានការចូលរួមរបស់សហគមន៍យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ។ 

តើអ្នកនឹងចំណាយថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានផ្តល់ឱ្យទីក្រុង លីន ទាំងនេះរបៀបណាខ្លះ? សូមបំពេញការស្ទង់មតិខាងក្រោម។ យើងសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់អ្នក! 

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back with you shortly.

3 City Hall Square
Lynn, Massachusetts 01901

Opening Hours:

Mon. Wed. & Thurs. 8:30 AM to 4:00 PM
Tuesday 8:30 AM to 8:00 PM
Friday 8:30 AM to 12:30 PM

Follow the City of Lynn on Social Media

Follow Mayor Nicholson on Social Media

CSS

Website Designed & Managed by Capital Strategic Solutions

Building Trust Through Open Dialogue & Transparency