សំណួរឬមតិយោបល់ (781) 598-6854
សំណួរអនុលោមភាព (781) 586-6850

City Social Media

Follow Mayor Nicholson

កាលវិភាគការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ARPA

ឥឡូវនេះកាន់តែមានភាពចាំបាច់ជាងពេលកន្លងមក ដែលថាក្រុងលីនត្រូវចាប់ផ្តើមធ្វើផែនការសម្រាប់សកម្មភាពស្តារស្ថានភាពឡើងវិញប្រកបដោយលក្ខណៈស្មើភាពគ្នា ដែលលើកកម្ពស់ដល់ភាពរុងរឿងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ ការសម្រេចបាននូវកិច្ចការសង្គ្រោះដ៏សំខាន់មួយនេះនឹងតម្រូវឱ្យមានការសហការគ្នា ការរៀបចំផែនការ និងការគិតទុកជាមុន។ 

កាលវិភាគនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ ARPA

មូលនិធិ ARPA គឺជាឱកាសដែលមានតែម្តងក្នុងមួយជំនាន់សម្រាប់ទីក្រុង លីន ដើម្បីធ្វើការវិនិយោគសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួន និងបញ្ចប់គម្រោង ដែលនឹងរៀបចំសហគមន៍សម្រាប់ការស្តារស្ថានភាពឡើងវិញប្រកបដោយជោគជ័យកាន់តែច្រើនពីជំងឺរាតត្បាត។ ដំណើរការនេះតម្រូវឱ្យមានមតិយោបល់ពីអ្នកគ្រប់គ្នា! យើងចង់ស្តាប់ឮមតិរបស់អ្នកសម្រាប់ការផ្តល់មូលនិធិនេះ។សូមរង់ចាំព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខទាំងនេះ!

ថ្ងៃទី 25 ខែ មករា ឆ្នាំ 2022

ជំនួបប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងលីន

បទបង្ហាញដល់ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងអំពី ARPA និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុះផ្សព្វផ្សាយ។

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022

ការស្ទង់មតិសហគមន៍របស់ ARPA នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022!

តើអ្នកនឹងចំណាយប្រាក់ចំនួន $75 លានដុល្លារពីមូលនិធិសហព័ន្ធដែលផ្តល់មកឱ្យទីក្រុង លីន ដោយរបៀបណា?

ខែមីនា ឆ្នាំ 2022

ការបង្កើតបញ្ជីគម្រោង

យើងនឹងបង្កើតបញ្ជីគម្រោងដែលទទួលបានមូលនិធិពី ARPA ក្នុងខែមីនា ដោយប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីការស្ទង់មតិក្នុងសហគមន៍។

ខែមីនា ឆ្នាំ 2022

សម្ភាសន៍របស់គម្រោង

ការធ្វើឡើង និងការបោះពុម្ពបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីដំណាក់កាលចូលរួមរបស់សហគមន៍ និងការធ្វើផែនការរបស់ការចំណាយមូលនិធិ ARPA របស់ទីក្រុងលីន។

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back with you shortly.

3 City Hall Square
Lynn, Massachusetts 01901

Opening Hours:

Mon. Wed. & Thurs. 8:30 AM to 4:00 PM
Tuesday 8:30 AM to 8:00 PM
Friday 8:30 AM to 12:30 PM

Follow the City of Lynn on Social Media

Follow Mayor Nicholson on Social Media

CSS

Website Designed & Managed by Capital Strategic Solutions

Building Trust Through Open Dialogue & Transparency